Хоризонт Европа


Horizon Europe: SPES - Sustainability Performances, Evidence and Scenarios

Циљ пројекта је да генерише нова знања и доказе о повезаности економског раста, људског процвата и одрживости, доприносећи стварању и усвајању новог интегрисаног оквира који подстиче транзицију ка одрживом људском развоју у европским земљама и регионима. Пројекат, теоријски и емпиријски, усмерава пажњу на четири стуба одрживог људског развоја:

  • Продуктивност, која је замишљена као тежња ка ефикасном коришћењу економских, људских и природних ресурса кроз иновативне процесе;
  • Једнакост за све, која је замишљена као подстицање једнаких политичких, економских, друштвених и културних могућности;
  • Одрживост, која је замишљена као промовисање ублажавања климатских промена и прилагођавања и обезбеђивања заштите, обнове и унапређења животне средине;
  • Учешће и оснаживања, који су замишљени тако да се грађанима, друштвеним групама и заједницама омогућава да буду активни актери у изградњи своје будућности.

Horizon Europe: WeLaR - Welfare systems and labour market policies for economic and social resilience in Europe

Овај пројекат у фокусу има четири тренда – технолошке трансформације, глобализацију, климатске промене и демографске промене – која преобликују тржиште рада, редефинишу могућности и ризике и постављају нове изазове за државу благостања у ЕУ. WеLaR пројекат намерава да попуни празнине у знању о овим процесима следећи два главна циља:

  • обезбеди свеобухватну и упоредну дијагнозу ефеката поменута четири тренда на ризике и изазове на тржишту рада;
  • развије препоруке за јавне политике како би се држава благостања прилагодила овим променама.