INL „Building Forensic Accounting Capacity in Serbia“

Универзитет у Београду – Економски факултет ће у наредном трогодишњем периоду (2021-2024) усмерити све расположиве ресурсе у циљу успешне реализације Пројекта „Building Forensic Accounting Capacity in Serbia“, полазећи од уверења да свака активност усмерена ка превенцији и борби против финансијског криминала и корупције може убрзати Републику Србију у њеној трансформацији ка стабилној и модерној Европској демократији.

Инвестирајући у овај Пројекат своју респектабилну репутацију, обимне и квалитетне наставне и научне капацитете и многобројне односе са појединцима, организацијама, институцијама и компанијама из јавног и приватног сектора, факултет је отпочео процес изградње и јачања потенцијала форензичко-рачуноводствених кадрова са циљем смањења материјалних и нематеријалних губитака изазваних овим појавама и последично, повећања поверења друштвене заједнице у државне институције и подизања њиховог јавног угледа.

Како Пројекат за крајњи исход има јасно дефинисану, препознатљиву, квалитетну, јаку, ефикасну, сврсисходну и цењену форензичко-рачуноводствену професију, факултет интензивно ради на следећим активностима:

  • креирање, акредитовање и афирмисање међународно препознатљивог и у домаћем окружењу применљивог програма едукације и сертификације форензичких рачуновођа;
  • прикупљање информација о квалитету постојећих форензичко-рачуноводствених капацитета и потребама за њима, успоставаљајући кооперативне односе са свим кључним стејкхолдерима (тужилаштва, судови, министарства, полиција, пореска управа, НБС, регулаторна тела,  Управа за спречавање прања новца, Агенција за борбу против корупције,  ревизорске фирме, професионалне рачуноводствене и ревизорске организације и др.);
  • истраживање у вези са структуром и садржином курикулума из области форензичког рачуноводства на најпрестижнијим светским универзитетима и у најрелевантнијим професионалним организацијама које су постављале стандарде форензичко-рачуноводствене професије;
  • истраживање најрелевантније литературе из области форензичког рачуноводства како би се изабрали најквалитетнији уџбеници и приручници који ће, у оквиру Пројекта, бити преведени на српски језик;
  • организација студијске посете наставника и сарадника ЕКОФ-а који ће, у циљу даљег усавршавања, боравити на једном од најпрестижнијих америчких факултета који има мастер студије из форензичког рачуноводства, како би стекли практична искуства у извођењу наставе из ове области;
  • развој студија случајева у сарадњи са ревизорском компанијом Deloitte;
  • развој силабуса предмета који би теоријски и практично покривали највећи број области и тема релевантних за форензичко-рачуноводствену професију а у сарадњи са искусним практичарима, релевантним институцијама и Правним факултетом Универзитета у Београду;
  • развој програма професионалне сертификације и континуиране едукације форензичких рачуновођа.

Упис прве генерације полазника на програм академских студија из форензичког рачуноводства која ће бити финансирана из Пројекта, а у трајању од једне године, планиран је за јесен 2023. године.