Курсеви по областима

У понуди НИЦЕФ-а постоје два типа курсева: отворени и in house курсеви.

Отворени курсеви се одржавају у нашим просторијама, а према благовремено објављеним терминима и са прецизно дефинисаним планом и програмом рада. У зависности од теме и области коју покривају, они могу бити једнодневни или вишедневни, са фондом часова од 5-8 по дану. Овај тип курса могу да похађају сви заинтересовани полазници.

Списак курсева по областима дат је у наставку:


Менаџмент и организација

Управљање предузећем на стратешком и тактичком нивоу подразумева много проблема и изазова. Полазна основа сигурно је правилно схватање и анализа интерног и екстерног окружења, те дефинисање стратешких опција које стоје на располагању предузећу.

Дефинисана стратегија мора се базирати на основним циљевима, који опет захтевају правилну поставку и организацију, како би на прави начин укључили све битне чиниоце у израду јединственог плана за њихово остваривање.

Организација која се мења суочава се међутим са великим бројем проблема. Зато је јако битно изградити адекватну организациону културу, као и дизајнирати одговарајућу организациону структуру, на микро, мезо и макро нивоу. Отпори су јаки, али се могу превазићи правилним приступом.

Мењајући се, предузеће мора водити рачуна о ланцу вредности, као једином путоказу ка сатисфакцији потрошача, уз остваривање стратешких и тактичких циљева пословања. Посебно је важно на прави начин управљати категоријама производа и залихама, како би се постигли оптимални резултати.

Маркетинг и продаја

Остваривање кључних циљева пословања сваке организације, која послује у конкурентским тржишним условима, подразумева фокус на маркетиншке активности и активности продаје. Профитабилно пословање, завидна тржишна позиција, добар имиџ и задовољни и верни потрошачи, заједнички су циљеви свих учесника на тржишту.

Много је питања који захтевају свакодневне, али и стратешке одговоре. Стога је јако битно да предузеће на прави начин приступи потрошачима и пословним партнерима, да на прави начин организује маркетинг и продају, да зна да освоји, али и да задржи купца, да на прави начин комуницира са окружењем, те да стратешки управља брендовима из свог портфолија.

Финансије, банкарство и рачуноводство

Велики број одлука у савременом пословању почива на финансијама и новчаним токовима.  Познавање основних техника анализе финансијских извештаја, на нивоу рачуноводствене службе, али и на нивоу целокупног предузећа је неопходно за успешно обављање пословне активности.

Сталне промене у законодавству и међународним стандардима, али и конкурентске стратегије, неопходност инвестирања, потреба за праћењем токова новца и капитала и многи други разлози чине да је адекватно и стручно познавање финансија и рачуноводства неопходно сваком успешном менаџеру.

Међународно пословање и финансије

У савременим условима које карактеришу процеси глобализације и интеграције, многе компаније теже проширењу свога пословања ван оквира локалног и националног тржишта. Да би биле успешне у томе морају разумети како функционише глобално пословно окружење и познавати правила која се односе на међународно пословање. Излазак на међународно тржиште, повезивање са интернационалним партнерима и привлачење страног капитала само су неке од пословних активности које компаније спроводе на светском тржишту.

Неки од кључних изазова са којима се предузећа у међународном пословању сусрећу налазе се у домену међународног привредног права, уговора, заштитих клаузула, трансферних цена и њихових регулатива.

Да би запослени у компанијама стекли знања која су неопходна за пословање на међународном нивоу креирали смо следеће курсеве:

Анализа и обрада пословних података

Модерно пословање захтева да менаџери у сваком тренутку имају на располагању велики број информација из различитих извора. Најбоље су оне информације које говоре о стању на тржишту. Добар део података са тржишта је неопходно квантификовати и анализирати. Само на тај начин може се доћи до реалних закључака о функционисању тржишта у разним областима: истраживања мишљења потрошача, понашања конкуренције, тржишне позиције одређеног производа, сегментације корисника производа и услуга и сл.

Примена рачунара и сложенијих софтверских пакета неопходна је све већем броју корисника, пре свега менаџерима и стручњацима/аналитичарима из разних сектора у предузећима, консултантским кућама, маркетиншким агенцијама, али и органима управе и другим организацијама.

Како би полазници били обучени да самостално обрађују и анализирају податке и управљају њима на најбољи начин, креирали смо за Вас следеће курсеве:

Специфични аспекти пословања

Колико год се трудили да обухватимо што више тема по појединим областима, увек остајемо недоречени, јер постоје разне теме у којима је потребан мултидисциплинарни приступ, и које се не могу једноставно сврстати ни у једну од напред наведених и описаних области.

Специјалистички курсеви

У понуди НИЦЕФ-а су и специјалистички курсеви из одређених области. Они су специјално дизајнирани и фокусирани на специфичне сегменте економије. Организујемо припремну наставу за полагање првог ниво CFA програма, као и едукацију за стицање лиценце овлашћеног актуара.

In house курсеви и развојни програми

У НИЦЕФ-у, поред отворених курсева организују се и тзв. in house курсеви.

In house курсеви се посебно креирају или од постојећих прилагођавају потребама конкретне компаније и изводе се само за полазнике из одређене компаније.

По договору се могу одржавати у просторијама клијената, у просторијама Факултета или на некој трећој локацији (издвојени хотели или одмаралишта ван Београда).

Дани којима би се одржавали овакви курсеви били би одређени у договору са клијентом.

Минималан број полазника по групи, неопходан за одржавање in house тренинга је 10.

Велика предност оваквих курсева је та што се клијенту пружа помоћ у схватању проблема, па се тек након тога приступа извођењу наставе. У сарадњи стручњака са Економског факултета, задужених за одређене области, и представника (менаџмента) компаније, креира се максимално прилагођен курс потребама конкретног клијента. По завршетку курса, полазници добијају сертификат, а у договору са клијентом могу се извршити и различита тестирања запослених.

Посебан вид in house курсева су развојни програми. Они укључују више повезаних тема из одређене области које су прилагођене потребама клијената.