Консултантски пројекти

НИЦЕФ има богато искуство у пружању саветодавних услуга домаћим и интернационалним компанијама, државним органима, већем броју министарстава и државних институција. НИЦЕФ је потпуно оспособљен за квалитетну и, по основним елементима (квалитет, рокови и цена), конкурентну израду консултантских пројеката из свих сегмената економске науке. Поред великог броја факултетских наставника и сарадника, НИЦЕФ ангажује и одређени број истакнутих експерата изван Факултета.


Стратегија

Свака компанија мора да зна где се тренутно налази, у ком правцу жели да настави и на који начин да стигне до циља. Обзиром да компаније данас послују у условима неизвесности и константних промена, управљање стратегијом заправо представља управљање променама. Доношење свакодневних одлука мора бити у складу са стратегијом која се формулише на врху компаније. Стратегија је непрекидни процес преиспитивања, процене и анализе која стално усмерава компанију ка жељеном циљу. Извршење стратегије захтева одговорно руководство, активно планирање, и спремност за поновно учење. У пракси се често сусрећемо са ситуацијом да многе компаније немају јасно дефинисану корпоративну и бизнис стратегију, нити јасан начин њене примене и мерење успеха. НИЦЕФ има вишегодишње искуство у креирању и имплементацији стратешких планова за компанија различите величине и из различитих делатности.

Финансијско саветовање

Финансијско саветовање је пословни процес који има за циљ да клијентима пружи препоруке из области финансија и управљања новчаним токовима у предузећу. Оно обухвата читав спектар услуга: омогућава да успешно прибављате и користите расположиве изворе финансирања, а све то у циљу повећања пословних перформанси предузећа, с обзиром да финансијски аспект представља основ успешног пословања, раста и развоја сваког привредног субјекта. Пружене услуге омогућавају клијенту да реално сагледа финансијску ситуацију у предузећу, стекне увид у расположивост различитих извора финансирања, могућности инвестирања, реструктурирање финансијских обавеза и др.

Маркетинг

Профитабилно пословање, завидна тржишна позиција, добар имиџ и задовољни и верни потрошачи, заједнички су циљеви свих учесника на тржишту. Стога је јако битно да компаније на прави начин приступе потрошачима и пословним партнерима, да боље разумеју њихове потребе и да изграде дугорочне и профитабилне односе.

Консултантским услугама помажемо нашим клијентима да на прави начин организују маркетинг активности, да знају да освоје нове, али и да задрже постојеће купце, да на прави начин комуницирају са окружењем, те да стратешки управљају брендовима из свог портфолија.

Менаџмент ланца снабдевања

Управљање ланцем снабдевања је процес планирања, реализације и контроле свих активности у ланцу снабдевања на најефикаснији могући начин. Ланац снабдевања укључује све трансфере физичких добара и услуга потребне да се роба валоризује на тржишту, тј. да доспе до крајњег потрошача.

Организација

Организација која је захваћена променама суочава се са великим бројем проблема. Због тога је од изузетне важности изградити адекватну организациону културу, као и дизајнирати одговарајућу организациону структуру, на микро, мезо и макро нивоу. Организациона структура представља начин на који организација дели посао и задатке и постиже њихову координацију. Адекватно постављена организациона структура омогућава да сви запослени разумеју своје улоге, да се лакше врши координација, контрола и комуникација и предуслов је ефикасне реализације интерних процеса. Иако су отпори променама јаки, они се могу превазићи правилним приступом и зато се трудимо да нашим саветима помогнемо клијентима и у овом сегменту.

Перформансе и контролинг

НИЦЕФ у оквиру своје делатности пружа услуге из области перформанси и контролинга.

Управљање људским ресурсима

Управљање људским ресурсима је један од најбитнијих сегмената пословања, независно да ли је реч о малим тимовима од неколико људи или о великим системима састављеним од великог броја запослених. Управљање људским ресурсима представља континуирани процес развоја и усавршавања, како индивидуалног тако и збирног потенцијала запослених.

Људски ресурси представљају најважнију пословну карику, јер само квалитетни људски ресурси доприносе остварењу пословних циљева и доносе успех компанији.

Заштита конкуренције, антимонополски консалтинг

НИЦЕФ се бави и антимонополским консалтингом и заштитом конкуренције.